Regulamin pielgrzymki

1. Piesza pielgrzymka stanowi formę rekolekcji, których celem jest pogłębienie wiary uczestników.
2. Pielgrzymem jest ten, kto wypełnił formularz zgłoszeniowy, podpisał regulamin i uiścił opłatę wpisową we właściwym miejscu i czasie.
3. Osobą odpowiedzialną za właściwy przebieg pielgrzymki jest Ksiądz Przewodnik.
4. Przebieg trasy oraz miejsca i czas postoju mogą być zmieniane przez Księdza Przewodnika.
5. Pątnicy zobowiązani są iść w grupie, do której zostali zapisani.
6. Osoby niepełnoletnie do lat 16 zostają dopuszczone do udziału w pielgrzymce tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku od 16 do 18 lat zostają dopuszczone do udziału w pielgrzymce na podstawie złożonego w informatorze pisemnego zezwolenia rodziców lub opiekunów prawnych.
7. Dla osób powyżej 65 roku życia wymagana jest pisemna zgoda lekarza poświadczona podpisem w informatorze pielgrzyma.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia pielgrzymów.
9. Pątnicy zobligowani są do wypełniania wszystkich poleceń poszczególnych służb pielgrzymkowych, odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo w czasie trwania pielgrzymki.
10. Pielgrzymi w miejscach postojów i noclegów, a także w trasie, zostawiają po sobie porządek. Śmieci składują w wyznaczonych miejscach.
11. Noclegi koedukacyjne są zabronione z wyjątkiem małżeństw i osób spokrewnionych.
12. W czasie noclegu obowiązuje bezwzględna cisza nocna od godziny 22.00.
13. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki zwłaszcza w ostatnim dniu pielgrzymowania pątników obowiązuje odpowiedni, skromny strój tj. zasłonięte ramiona i kolana.
14. Każdy pielgrzym ma możliwość włączyć się w pielgrzymowanie poprzez udział w służbach pielgrzymkowych, takich jak: grupa muzyczna, modlitewna, służby porządkowe, kwatermistrzowskie, techniczne czy też ładowanie bagaży.
15. Uczestnikom pielgrzymki bez aprobaty Księdza Przewodnika zabrania się rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów oraz kwestowania.
16. W czasie pielgrzymki zabrania się: spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania substancji odurzających.
17. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie, zagubienie, kradzież jakichkolwiek rzeczy należących do pątników.
18. Pątnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na pielgrzymce.
19. W przypadku naruszenia regulaminu a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się upomnienie z wpisem do legitymacji pielgrzyma, lub wydalenie z  pielgrzymki na  koszt  własny.

« 1 »
TAGI: