Bielsko-Żywiecki

Nowe wskazania duszpasterskie biskupa - od 20 kwietnia

Wczoraj, 18 kwietnia, biskup Roman Pindel podpisał dokument regulujący życie duszpasterskie w parafiach naszej diecezji po ogłoszeniu przez rząd nowych zasad, obowiązujących w Polsce w czasie epidemii.

W nowym dokumencie, biskup Roman Pindel informuje, iż nadal - w razie niemożliwości uczestniczenia we Mszy św. z powodu ograniczeń, z racji wieku, przebytych lub posiadanych chorób, a także możliwości zarażenia siebie lub innych - można korzystać z dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. Dotyczy ona wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie.

Biskup zachęca także, by w razie niemożności lub trudności w dostępie do spowiedzi indywidualnej, pojednać się z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego, z postanowieniem wyznania tych grzechów przy najbliższej możliwości oraz do Komunii Świętej duchowej - gdy nie ma możliwości przystąpienia do Komunii nawet poza Mszą.

Dokument biskupi przypomina również o obowiązku noszenia maseczek, zakrywających usta i nos - także w kościele. Zwolniony z tego obowiązku jest kapłan sprawujący liturgię.

Nowe uregulowania odnoszą się do liczby wiernych, którzy mogą uczestniczyć w liturgii: Od poniedziałku, 20 kwietnia 2020 roku w kościele, w czasie Mszy Świętej oraz nabożeństw i indywidualnego nawiedzania, może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej kościoła. Każdy proboszcz/administrator określi, ile osób może w jednym momencie przebywać w kościele i poda tę informację wiernym.

Pierwszeństwo udziału we Mszy Świętej mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną. Te same zasady co do ilości wiernych dotyczą nawiedzenia kościoła, adoracji, nabożeństw, pogrzebów i ślubów.

W dalszym ciągu obowiązują zalecenia dotyczące przyjmowania Komunii Świętej na rękę.

Pogrzeb nadal odprawiane będą w uproszczonej wersji - najpierw stacja na cmentarzu i pochówek, a później Msza Święta żałobna w kościele. Na cmentarzu może być zgromadzonych maksymalnie 50 osób (oprócz celebransów i pracowników cmentarza oraz zakładu pogrzebowego).

Biskup zaleca także, by sakrament pokuty i pojednania sprawować na prośbę wiernych, na otwartej przestrzeni wokół kościoła lub w pomieszczeniu, gdzie można zachować bezpieczną odległość. W przypadku używania konfesjonału, należy pamiętać o stosowaniu folii oraz o możliwie częstej dezynfekcji. Nie całujemy stuły.

Nowe zalecenia odnoszą się także do terminu pierwszej Komunii Świętej - ustala go ksiądz proboszcz z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych: Należy uwzględnić czas na bezpośrednie przygotowanie po powrocie dzieci do szkół oraz obowiązujące ograniczenia. Najprawdopodobniej będzie to możliwe dopiero po wakacjach - informuje biskup. Podobnie z sakramentem bierzmowania - terminy zostają przełożone do czasu powrotu do szkół (prawdopodobnie dopiero po wakacjach).

Nadal obowiązują wszystkie inne ustalenia podane we wcześniejszych komunikatach, które nie zostały uchylone przez powyższe wskazania.

« 1 »