Nowy numer 47/2023 Archiwum

Zawierzenie Sercu Maryi

To będzie prawdopodobnie pierwsze w historii poświęcenie polskiej diecezji Niepokalanemu Sercu NMP.

LIST PASTERSKI BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO
Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH

Jubileusz diecezji przeżywajmy z Maryją

Drodzy Bracia i Siostry,

przeżywany przez nas jubileusz dwudziestopięciolecia diecezji bielsko-żywieckiej zbiega się ze znaczącymi rocznicami związanymi z Matką Bożą. Wraz z całym Kościołem obchodzimy stulecie objawień fatimskich, a Kościół w Polsce obchodzi trzechsetną rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Trzeba też wspomnieć, że już wkrótce w naszej diecezji, zostanie ozdobiona koronami biskupimi znajdująca się w Rajczy kopia Czarnej Madonny z Częstochowy, natomiast sanktuarium w Rychwałdzie z łaskami słynącym obrazem Madonny Rychwałdzkiej stanie się drugą, obok sanktuarium hałcnowskiego, bazyliką mniejszą naszej diecezji. Te i inne wydarzenia skłaniają nas do postawienia sobie pytania o dojrzałość wymiaru maryjnego naszej wiary.

1. Setna rocznica objawień fatimskich

Objawienia prywatne, także maryjne, mają zwrócić uwagę na jakąś istotną treść Objawienia publicznego, szczególnie aktualną w danym momencie dziejów. Wydarzenia w Fatimie, w których uczestniczyło najpierw troje dzieci, później zaś setki i tysiące Portugalczyków, miały miejsce w roku 1917, a więc pod koniec wojny, którą po raz pierwszy w historii nazwano „światową”. Wobec przerażających zniszczeń, zastosowania nowych rodzajów broni, milionów poległych żołnierzy i cywilów, Maryja wzywa do modlitwy różańcowej dla uproszenia pokoju i zakończenia krwawej i wyniszczającej wojny.

Od 13 maja 1930 roku, gdy oficjalną aprobatę dla orędzia fatimskiego wypowiedział biskup diecezji Leiria, płynące z tej portugalskiej miejscowości wezwanie do modlitwy, pokuty i nawrócenia jest podejmowane przez wiele osób na całym świecie. Poświęcenia Kościoła, świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny dokonał już papież Pius XII. Oczy całego świata zostały skierowane na Fatimę w dniu 13 maja 1981 roku, kiedy to na placu św. Piotra padły strzały ciężko raniące papieża Jana Pawła II. Zastanawiającą zbieżność dat zinterpretował sam Ojciec Święty, kiedy to będąc rok później w Fatimie powiedział: „Tak więc przybywam tu dzisiaj, gdyż dokładnie tego samego właśnie dnia ubiegłego roku, na Placu św. Piotra w Rzymie, podjęto próbę zamachu na życie papieża, co w tajemniczy sposób zbiegło się z rocznicą pierwszych objawień w Fatimie, które miały miejsce 13 maja 1917 roku”. Wtedy też Papież Jan Paweł II poświęcił Matce Bożej całą ludzkość. Ponownie uczynił to w łączności z Episkopatem Kościoła katolickiego 25 marca 1984 roku na Placu Św. Piotra w Rzymie.

Idąc w ślady świętego Papieża, w setną rocznicę objawień fatimskich, w roku jubileuszu dwudziestopięciolecia istnienia naszej diecezji pragnę poświęcić diecezję bielsko-żywiecką Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Niech stanie się to w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, w Bielsku-Białej „Na Obszarach” (ul. Krausa 40). Gorąco zapraszam przedstawicieli wszystkich parafii naszej diecezji, by w dniu 13 maja o godz. 17:00 w czasie nabożeństwa fatimskiego uczestniczyli w zawierzeniu Matce Bożej naszej diecezji – wszystkich jej wiernych zmierzających różnymi drogami do Boga. Ufamy, że Niepokalana będzie wypraszała nam pomoc i obronę przed złem i niebezpieczeństwem. Okaże się dla nas jeszcze bardziej Matką Miłosierdzia, którego tak bardzo potrzebujemy.

2. Orędzie fatimskie powtarza pierwsze wezwanie Ewangelii

Orędzie fatimskie, aktualne w sposób szczególny w latach wojny, rewolucji w Rosji, później w czasach szerzącej się ideologii faszystowskiej i okrucieństwa drugiej wojny światowej, w istocie rzeczy nawiązuje do pierwszego wezwania, od którego Jezus rozpoczynał głoszenie Dobrej Nowiny: „Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15).

To Jezusowe wezwanie, umieszczone na początku Ewangelii, stanowi jej streszczenie, ale równocześnie początek drogi nawrócenia i naśladowania Chrystusa. Podobnie jest z we-zwaniem Matki Bożej z Fatimy. Kto się nim przejmie, zaczyna się nawracać – idąc za przy-kładem Maryi pilnie słucha słów Ewangelii i zaczyna żyć nią na co dzień.

W nabożeństwach fatimskich, odbywających się trzynastego dnia miesiąca od maja do października, bardzo ważną rolę odgrywa głoszone Słowo Boże – homilie, kazania czy konferencje, których celem jest pogłębienie wiary i zachęta do życia według Ewangelii.

Jakże cenny pod tym względem jest różaniec – rozważając jego tajemnice przywołujemy odpowiednie teksty biblijne. Ten szczególny sposób biblijnej lektury wplecionej w poruszającą serce modlitwę pozwala Słowu Bożemu przeniknąć i poruszyć do głębi wnętrze człowieka.

Nieodzowna jest stała troska duszpasterska o każdą grupę maryjną, niezależnie od te-go, w jaki sposób odpowiada na przesłanie fatimskie, polegająca na zapewnieniu odpowiedniej formacji i zachęcie do integracji z życiem wspólnoty parafialnej.

3. Nasza modlitwa, nawrócenie i pokuta

Wiele jest w naszej diecezji przejawów tradycyjnych form oddawania czci Matce Bożej. Na 210 parafii prawie 60 kościołów jest pod wezwaniem maryjnym. Nawiedzamy chętnie świątynie i kaplice, w których czczone są wizerunki Najświętszej Maryi Panny, niektóre z nich ozdobione koronami papieskimi lub biskupimi.

Wezwanie Matki Bożej z Fatimy jest wciąż aktualne i podejmowane codziennie przez miliony wiernych biorących do ręki różaniec i realizujących różne formy pokuty i zadośćuczynienia. Do najliczniejszych wspólnot naszej diecezji należą grupy Żywego Różańca. W wielu parafiach liczba członków Żywego Różańca przekracza dwieście osób. W jednej z naszych szkół spotkałem nauczycieli, którzy utworzyli dwudziestoosobową Różę Różańcową. Spontanicznie rozwija się różaniec rodziców w intencji dzieci. Nieraz w parafii taką codzienną modlitwę różańcową rozpoczyna jedna para rodziców, nierzadko w obliczu pierwszych trudności z dzieckiem lub wtedy, gdy syn czy córka zaczyna układać swoje życie samodzielne bez Boga, zrywając więź z Kościołem.

W jednej z rodzin spotkałem się z pięknym świadectwem – prababcia modli się za swoje dzieci, jej córki z mężami – w intencji swoich dzieci a jej wnuków, natomiast prawnuczka zaczyna się modlić w intencji swojego dziecka, które się jeszcze nie narodziło.

Modlitwa różańcowa przybiera różne formy. Rozwijają się grupy określane jako „Margaretki”, których członkowie modlą się za konkretnego kapłana w kolejne dni tygodnia. Nie ma co do tego wątpliwości, jak bardzo taka modlitwa za kapłanów, ale i w intencji kandydatów do kapłaństwa, jest dziś potrzebna.

Wezwanie fatimskie podejmują także liczne w naszej diecezji osoby uczestniczące w Apostolstwie Dobrej Śmierci. W modlitwie, czuwaniu i pokucie trwa prośba o dobrą śmierć, ale i o dobre życie i nawrócenie, zwłaszcza dla osób znajdujących się w szczególnym niebezpieczeństwie.

Rozwija się w naszej diecezji Nowenna Pompejańska, dzięki której wielu poznało potęgę wytrwałej modlitwy. Motywacją do podjęcia tej modlitwy jest nieraz jakieś trudne do-świadczenie. Na początku mogą pojawić się wątpliwości, czy wystarczy czasu, by codziennie odmówić wszystkie części różańca. Później okazuje się, że owocem zaangażowania się w wytrwałą modlitwę jest większa wrażliwość na problemy innych i gotowość do modlitewnego wsparcia nie tylko bliskich, ale i obcych sobie osób.

Mamy w naszej diecezji także Różaniec Misyjny, którego znakiem rozpoznawczym jest nie tylko wspólna intencja modlących się, ale także używanie paciorków w pięciu kolorach, symbolizujących pięć kontynentów, na których winna być głoszona Ewangelia.

Zmieniają się formy organizacyjne modlitwy różańcowej, niektóre bardzo szeroko wykorzystują Internet. Od kilku lat działa GROM, który to skrót oznacza nie tylko elitarną formację wojskową, ale także Grupę Różańcowych Orędowników Małżonek, a więc utworzoną za wzór wojskowy wspólnotę mężczyzn, modlących się za swoje żony.

4. Czekające nas uroczystości maryjne

Naszą więź z Maryją będziemy mieli okazję pogłębić poprzez czekające nas najbliższe wydarzenia.

W sobotę, 13 maja w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Bielsku-Białej „Na Obszarach” dokonamy zawierzenia Maryi naszej diecezji.

Za niemal dwa miesiące, 1 lipca w Rajczy koronami biskupimi zostanie ozdobiony obraz Matki Bożej Częstochowskiej, uchodzący za najpiękniejszą kopię Wizerunku Jasnogórskiego.

Szeroko znane Sanktuarium z obrazem Matki Bożej Rychwałdzkiej, ozdobionym przed pięćdziesięciu laty papieskimi koronami, 23 lipca zostanie podniesione do godności bazyliki mniejszej. Uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie przybyły z Rzymu kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Także i w tym roku, w którym obchodzimy trzechsetlecie koronacji Obrazu Jasnogórskiego wyruszy tradycyjna już pielgrzymka do Częstochowy z Hałcnowa, Cieszyna, Czechowic, Oświęcimia i Andrychowa i osobno z Żywca.

Niech te i inne formy tradycyjnej pobożności maryjnej będą naszą odpowiedzią na wezwanie Kościoła, który pragnie dziś odnowić i pogłębić swoją cześć wobec Maryi, Matki Bożej. Trzeba, byśmy coraz bardziej poznawali pierwszą Uczennicę Mistrza z Nazaretu, która daje przykład, jak z wiarą przyjmować Słowo Boże, jak je rozważać i zachowywać w swoim sercu, jak być coraz bardziej uległym wobec Bożych zamiarów w stosunku do nas. Szukajmy obecności Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła. Ona nam stale towarzyszy, wspiera swoją troskliwą opieką, oręduje za nami, pragnie pogłębienia naszej wiary i wypływających z niej czynów miłości.

Polecając całą diecezję wstawiennictwu Maryi, wszystkim z serca błogosławię

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

« 1 2 »

Zapisane na później

Pobieranie listy