Nowy numer 21/2024 Archiwum

„Nadzieja dla rodzin” - twórz!

„Nadzieja dla rodzin” - to temat konkursu plastycznego ogłoszonego przez bielską Fundację Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”.

Regulamin Konkursu plastycznego „Nadzieja dla rodzin”

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Rodzina mój świat”, zwanego dalej „konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja” z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Barkowskiej 167c, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Celem konkursu jest:

a) rozwijanie umiejętności i wrażliwości artystycznych,

b) promowanie rodziny i silnych więzi międzypokoleniowych,

c) pogłębianie świadomości młodych ludzi na temat wartości i roli rodziny w życiu każdego człowieka.

II. Uczestnictwo w Konkursie

§ 2.

1. Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe:

a) I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym

b) II kategoria – uczniowie szkoły podstawowej,

c) III kategoria – uczniowie szkoły gimnazjalnej,

d) IV kategoria – uczniowie szkoły średniej.

III. Zasady Konkursu

§ 3.

1. Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną, literacką, fotograficzną.

2. Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.

3. Praca może zostać wykonana dowolną techniką.

4. Pracę należy wykonać w dowolnym formacie.

5. Prace trójwymiarowe nie będą podlegały ocenie.

§ 4.

1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie pracy oraz prawidłowo wypełnionego Kuponu Konkursowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, na adres: Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja”, w terminie do dnia 25 sierpnia 2013 roku (decyduje data wpływu), z dopiskiem: „Rodzina mój świat”.

2. W konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia nie spełniające warunków określonych w niniejszym Regulaminie

§ 5

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne lub doręczone po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 6

Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

IV. Zasady przyznawania nagród w konkursie

§ 7

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatora na podstawie następujących kryteriów:

a) zgodność pracy z tematyką,

b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,

c) ogólne wrażenia estetyczne.

2. Najwyżej ocenione prace zostaną nagrodzone.

3. Organizator przyzna dziewięć nagród rzeczowych oraz trzy wyróżnienia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia większej liczby wyróżnień.

5. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi od 28 sierpnia do 05 września 2013 roku.

7. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.nadzieja.bielsko.pl.

8. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub drogą poczty elektronicznej.

9. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu 07.09.2013 r. podczas „Pikniku rodzinnego z Nadzieją” (Bielsko-Biała, scena plenerowa przy Bielskim Centrum Kultury, Bielsko-Biała ul. Słowackiego)

10. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie organizatora.

11. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

12. Zwycięskie oraz wyróżnione prace zostaną wystawione na wernisażu podczas „Pikniku rodzinnego z Nadzieją” w dniu 07.09.2013 r. (Bielsko-Biała, scena plenerowa przy Bielskim Centrum Kultury).

V. Prawa autorskie

§ 8

1. Z chwilą nadesłania zgłoszenia, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonego utworu w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu,

b) obrotu oryginałem utworu albo jego egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu

rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania utworu w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo- lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych,

c) praw pokrewnych z zastrzeżeniem obowiązku ujawnienia nazwiska Autora, do czego Organizator jest upoważniony.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału egzemplarza utworu.

VI. Postanowienia końcowe

§ 9

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nadzieja.bielsko.pl

2. Nadesłane Kupony konkursowe i prace nie podlegają zwrotowi.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.

Kupon Konkursowy (wzór)

Konkurs: „RODZINA MÓJ ŚWIAT”

UCZESTNIK:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………

PRACA PLASTYCZNA/LITERACKA/FOTOGRAFICZNA:

Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………………………………

 

OPIEKUN PRAWNY UCZESTNIKA:

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………….……

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres zamieszkania):

……………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy oraz adres e-mail:

……………………………………………………………………………………………………………

OŚWIADCZENIA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA:

1. Oświadczam, że załączona praca została wykonana przez zgłaszanego przeze mnie uczestnika samodzielnie i jest on jej jedynym autorem.

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na udział w konkursie zgodnie z określonymi w nim warunkami.

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych osobowych oraz danych osobowych zgłaszanego przeze mnie uczestnika, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie majątkowych praw autorskich do nadesłanej pracy, w zakresie określonym w Regulaminie konkursu.

 

_____________________________

Data i podpis opiekuna prawnego uczestnika

« 1 2 »

Zapisane na później

Pobieranie listy