Apel Akcji Katolickiej w obronie rodziny

Alina Świeży-Sobel

publikacja 14.03.2013 21:38

Podczas spotkania Rady Ruchów Katolickich Diecezji Bielsko-Żywieckiej podjęto szereg działań związanych z obroną tradycyjnych wartości stanowiących fundament rodziny i małżeństwa, a także z obroną życia ludzkiego.

Stowarzyszenia apelują o wsparcie dla rodziny i obronę życia Stowarzyszenia apelują o wsparcie dla rodziny i obronę życia
Alina Świeży-Sobel/GN

Akcja Katolicka naszej diecezji, na zebraniu Rady wystosowała apel skierowany do polityków, pracowników mediów, uczelni, szkół i rodziców w sprawie obrony małżeństwa i rodziny. - Pragniemy dać wyraz naszemu zaniepokojeniu obserwowanymi przykładami działań niszczących rodzinę. Chcemy wezwać do jej obrony różne środowiska, mając świadomość, że rodzina jest podstawą budowania całego życia społecznego w naszej ojczyźnie - tłumaczy Andrzej Kamiński, prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. W apelu czytamy m.in.:

Z największym niepokojem obserwujemy nasilające się ostatnio destrukcyjne działania skierowane przeciwko rodzinie, które są sprzeczne z deklaracjami o jej wspieraniu. Od kilku miesięcy prowadzona jest intensywna propaganda na rzecz wprowadzenia regulacji prawnych  dla tzw. „związków partnerskich”. Zmierza ona do zakwestionowania ładu społecznego poprzez zepchnięcie na margines trwałego małżeństwa i opierającym się na nim rodziny. Jest to sprzeczne z art. 18 Konstytucji RP, który gwarantuje szczególną ochronę prawną małżeństwa opartego na związku kobiety i mężczyzny.

Polska potrzebuje wzmocnienia małżeństw i rodzin, a nie  promowania par homoseksualnych czy tzw. związków partnerskich. Taka polityka wpłynie na dalsze pogłębienie kryzysu gospodarczego i demograficznego.

Polska rodzina przeżywa kryzys, a powyżej wymienione działania tylko go pogłębiają. Zamiast podważania znaczenia podstawowych wspólnot, jakimi są małżeństwo i rodzina, oczekujemy przygotowania Narodowego Programu Polityki Rodzinnej. Program powinien być ponadpartyjny, przygotowany wspólnie z organizacjami prorodzinnymi i powinien zawierać konkretne działania państwa i samorządu na rzecz wzmocnienia rodziny.

- Ponadto Akcja Katolicka i Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich naszej diecezji propagują akcję wysyłania do Premiera indywidualnych listów będących forma protestu wobec wspierania i propagowania przez część Rady Ministrów tzw. "związków partnerskich" i ustawowego ich zrównania z małżeństwem i rodziną - mówi Irena Olma, przewodnicząca Rady. - W listach będziemy zwracać uwagę na to, że takie projekty są dyskryminujące dla polskich rodzin i małżeństw, gdyż zrównuje się je z dewiacyjnymi formami zachowań, które  w żaden sposób nie mogą  stać się podstawą funkcjonowania jedynej podstawowej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Będziemy wskazywać na fakt, że uregulowanie związków partnerskich obniży stopę zawierania małżeństw, jak pokazują doświadczenia innych krajów, im niższa stopa zawierania małżeństw, tym niższy wskaźnik urodzeń - co pogorszy  perspektywę demograficzną Polski.

Członkowie stowarzyszeń katolickich naszej diecezji rozpoczęli też  zbieranie podpisów na listach wspierając akcję "Jeden z nas" - europejską kampanię na rzecz obrony życia nienarodzonych. Akcja "Jeden z nas” ma na celu doprowadzenie do zaprzestania finansowania z budżetu Unii Europejskiej aborcji i doświadczeń na ludzkich embrionach. Akcja, która jest przedsięwzięciem międzynarodowym, wykorzystuje legalną drogę prawną obowiązującą w UE. By mieć szansę na zmianę zapisów w prawie unijnym potrzeba co najmniej miliona podpisów obywateli UE.