Pokaż się nam!

Szedłeś w Orszaku Trzech Króli? Rozpoznaj się na zdjęciu i wygraj nagrodę.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, które 6 stycznia 2018 roku uczestniczyły w Orszakach Trzech Króli na terenie diecezji bielsko-żywieckiej.

Uczestnicy muszą spełnić następujące warunki:

1. Uczestnik, który rozpoznał się na zdjęciu umieszczonym w galerii na stronie bielsko.gosc.pl musi przesłać na adres: bielsko@gosc.pl swoje zdjęcie w stroju, w którym występował 6 stycznia 2018 roku w Orszaku Trzech Króli.

2. Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych zdjęć.

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.

5. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU

Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” fotografii uczestnika w stroju, w którym występował 6 stycznia 2018 roku podczas Orszaku Trzech Króli.

Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG lub GIF w wielkości nie większej niż 5 MB przesłane na konto e-mailowe: bielsko@gosc.pl

Tytuł wiadomości powinien brzmieć: „Konkurs Pokaż się nam! - zgłoszenie”.

W treści maila muszą się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.

Nagrody otrzyma pięć osób, które jako pierwsze przyślą e-mailem na adres: bielsko@gosc.pl  swoje zdjęcie w stroju, w którym uczestniczyły 6 stycznia 2018 roku w Orszaku Trzech Króli, podadzą nazwę galerii zamieszczonej na stronie bielsko.gosc.pl oraz numer zdjęcia, na którym się znajdują. 

IV. NAGRODY

Nagrodą w konkursie są zestawy gadżetów „Gościa Niedzielnego”. Nagrody zostaną wysłane do laureatów pocztą.

V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest przesłanie wiadomości e-mail, w której zamieszczone będą: zdjęcie konkursowe, dane osobowe: imię i nazwisko zgłaszającego pracę, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres e-mail. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z konkursu.

Nazwiska osób nagrodzonych w konkursie opublikujemy na stronie: bielsko.gosc.pl do 14 stycznia 2018 roku.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do ustalenia zadań konkursowych oraz

wyboru uczestników konkursu.

3. Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

4. Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

6. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

7. Organizator ustanawia konto korespondencyjne: bielsko@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

8. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

« 1 2 »