Nowy numer 21/2018 Archiwum

Czekamy na Wasze walentynkowe zdjęcia!

Wciąż czekamy na walentynkowe selfie naszych Czytelników! Nagroda - kolacja w bielskiej restauracji "Wirtuozeria" - również!

 

KONKURS WALENTYNKOWY

"Za każdy uśmiech Twój"

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest "Gość bielsko-żywiecki"
 2. Adres organizatora: "Gość bielsko-żywiecki", 43-300 Bielsko-Biała, ul. Żeromskiego 5-7.
 3. Termin rozpoczęcia konkursu: 12.02.2016 r.
 4. Termin nadsyłania prac: 19.02.2016 r.
 5. Termin zakończenia konkursu: 21.02.2016 r.

 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs adresowany jest do użytkowników bielsko.gosc.pl. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:

 1. Do konkursu mogą przystąpić tylko osoby pełnoletnie.
 2. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do małżonków, ale również do narzeczonych.
 3. Pracę konkursową należy przesłać zgodnie z zasadami konkursu opisanymi w punkcie III regulaminu.
 4. Uczestnicy mogą być wyłącznie osobami fizycznymi. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Instytutu Gość Media oraz osoby z nimi spokrewnione.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac. Redakcja nie odsyła nadesłanych prac.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.
 7. Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

 

III. ZASADY KONKURSU

 1. Udział w konkursie następuje poprzez nadesłanie pracy, zwanej w dalszej części Regulaminu Walentynką, na adres wskazany w "Postanowieniach ogólnych" regulaminu.
 2. Termin nadsyłania prac konkursowych: od 12.02.2016 do 19.02.2016 (godz. 22.00).
 3. Walentynka stanowić powinna plik w formacie JPG wielkości nie większej niż .5 MB przesłane na konto mailowe: bielsko@gosc.pl z dopiskiem w tytule wiadomości: „Konkurs walentynkowy”.
 4. Głównym elementem Walentynki, który podlega ocenie internautów oraz jury, jest zdjęcie - selfie, przedstawiające uczestnika konkursu z żoną/mężem.narzeczoną/narzeczonym, dziećmi.
 5. W wiadomości, której załącznik stanowić będzie Walentynka, muszą być dołączone następujące dane: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.
 6. Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie (w terminie od 12 lutego do godz. 22.00 19 lutego).
 7. 18 lutego (sobota) o godz. 11.00 nadesłane wcześniej Walentynki zostaną opublikowane na stronie bielsko.gosc.pl.
 8. Uczestnicy, których Walentynki zebrały największą liczbę głosów internautów, 21 lutego zostaną ogłoszeni jako laureaci konkursu i otrzymają nagrodę.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo, na etapie trwania konkursu, do podjęcia decyzji o odwołaniu konkursu, jeśli do soboty 18 lutego, do godziny 9.00, na konkurs nie zostaną przesłane minimum dwie prace.
 10. Nadesłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
 11. Organizator ma prawo odmówić publikacji Walentynki w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z prawem, narusza prawa osób trzecich, jej poziom techniczny nie jest odpowiedni lub jej treść czy forma graficzna zostanie zakwestionowana przez organizatora.

 

IV. JURY

 1. W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:

Alina Świeży-Sobel (przewodnicząca) –  kierownik "Gościa bielsko-żywieckiego"

Urszula Rogólska - dziennikarz "Gościa bielsko-żywieckiego"

Ks. Jacek M. Pędziwiatr - dziennikarz "Gościa bielsko-żywieckiego"

 

 

 

 

 

VI. NAGRODA

       1. Grand Prix za najlepszą Walentynkę jest kolacja dla dwóch osób w restauracji "Wirtuozeria" w Bielsku-Białej. Wartość nagrody to 100 zł.

        2. Imiona i nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie bielsko.gosc.pl.

        3. Laureat konkursu otrzyma nagrodę za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 2 tygodni od rozstrzygnięcia konkursu, na adres wskazany przez laureata. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji laureata konkursu, jego prawo do nagrody wygasa.

 

VII. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się na wykorzystanie nadesłanego zdjęcia do celów promocyjnych Instytutu Gość Media. Za cele promocyjne przyjmuje się publikacje zdjęć w internecie oraz we wszelkich materiałach drukowanych służących w przyszłości do celów promocyjnych Instytutu Gość Media, tj. „Gość Niedzielny”, Radio eM, wiara.pl i „Mały Gość Niedzielny”.
 2. Osoby biorące udział w konkursie zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia i nazwiska oraz miejscowości na stronie bielsko.gosc.pl.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

3.  Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe uczestników przekazane organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Ankiety, doręczenia nagrody zwycięzcom Ankiety i innych celów wynikających wprost z niniejszego regulaminu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia przyznanie ewentualnej nagrody. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

4.  Spory odnoszące się do konkursu i z niego wynikające będą rozwiązywane przez organizatora konkursu.

5.  Wszelkie decyzje organizatora będą wiążące i ostateczne.

6.  Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność konkursu wskutek problemów z przesyłaniem prac konkursowych, nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę materiałów lub uszkodzenia powstałe nie z winy organizatora.

7.  Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

8.  Organizator ustanawia konto korespondencyjne: bielsko@gosc.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z konkursem.

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie przez uczestników konkursu autorskich praw majątkowych osób trzecich.

« 1 2 »

Zobacz także

Komentowanie dostępne jest tylko dla .

Zapisane na później

Pobieranie listy

Rekalma